អាហារដ្ឋាន ពៅ ស្រីនិច

Kampong Chamlang village, Sangkat Kampong Pranak, Krong Preah Vihear, Preah Vihear