ប្រាសាទពេជ្រ ថតរូប និង ផ្តិតរូប

Suong Lech village, Sangkat Suong, Krong Suong, Tboung Khmum Province