អាហារដ្ឋាន ផ្ទះប្រាំពីរព៌ណ

Sre Pao village, Sangkat Srah Ruessei, Krong Stueng Traeng, Stung Treng