បណ្ណាគារ អ ភី​​ អិន

House № 48, St. 430, Sangkat Phsar Daeum Thkov, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh