អាហារដ្ឋានរតនៈ168

House № 44, St. 444 Corner 187, Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh