ហាងលក់សំលៀកបំពាក់នារីទាន់សម័យ បោះដុំ និង រាយ ស្រីញិល អូឡាំពិក

House № 10A, St. 187, Phum 4, Sangkat Tumnob Tuek, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh