ហាង លក់សំលៀកបំពាក់បុរសគ្រប់វ័យ រិទ្ធិកា 789

Boeng Trabaek Market, St. 456 Corner 101, Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh