ហាង រដ្ឋា ទិញ លក់ ទូរស័ព្ទ បិតស្កត់ និងកាត់តែមម៉ូតូ

St. 8, Preaek Ta Meak commune, Khsach Kandal district, Kandal