ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប សាលីន

Chan Kiri village, Paoy Paet commune, Paoy Paet district, Banteay Meanchey