ភោជនីយដ្ឋាន សម្រស់ លីលី

House № 74, St. 146 Corner 225, Sangkat Phsar Depou Ti Pir, Khan Tuol Kouk, Phnom Penh