ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប សារ៉េត ច្រឹប

Phsar Leu village, Sangkat Phsar Chhnang, Krong Kampong Chhnang, Kampong Chhnang