ស្បូវកាហ្វេ

House № 132, St. 102, Sangkat Ta Khmau, Krong Ta Khmau, Kandal