ស៊ីម៉ី កាហ្វេដូង

Andoung Pou village, Sangkat Kampong Pranak, Krong Preah Vihear, Preah Vihear