ហាងលក់ទូរស័ព្ទ សិលា 168

Peanicheakkam village, Sangkat Rokar Thum, Krong Chbar Mon, Kampong Speu