ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃគ្រប់ប្រភេទ សុខ ភាលី

House № 34, Russian Federation Blvd., Sangkat Tuek Thla, Khan Saensokh, Phnom Penh