ហាង សុខ សីល បុកម៉ាអេម

Chey Chumnas village, Sangkat Labansiek, Krong Ban Lung, Ratanak Kiri