ហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើប សុ ឃាន់

National Road. 6, Kien Khleang village, Sangkat Chrouy Changvar, Khan Chraoy Chongvar, Phnom Penh