សុផារ៉ា មានលក់រថយន្ត និងគ្រឿងតុបតែងរថយន្តគ្រប់ប្រភេទ

Tonloab Khpos Tboung village, Damnak Ampil commune, Angk Snuol district, Kandal