សុផល ម៉ូតកាត់ដេរ

Krang village, Sangkat Krang Ampil, Krong Kampot, Kampot Province