សុភា 168 មានលក់បោះដុំ និង រាយភេសជ្ជៈគ្រប់ប្រភេទ

House № 2C, St. 705, Tnaot Chrum Boun village, Sangkat Boeng Tumpun 2, Khan Mean Chey, Phnom Penh