សន ងួន ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ និងអគ្គិសនី

St. 6A, Damrei Choan Khla village, Sangkat Damrei Choan Khla, Krong Stueng Saen, Kampong Thom