អាហារដ្ឋាន ស្រីល័ក្ខ

Kampong Bay Khang Cheung village, Sangkat Kampong Bay, Krong Kampot, Kampot Province