អាហារដ្ឋាន 168 ស្រីម៉េត

Thum Tboung village, Sangkat Ponhea Pon, Khan Praek Pnov, Phnom Penh