ស្រីម៉ៅ II លក់គ្រឿងសង្ហារឹម

Ta Deb village, Sangkat Andoung Khmer, Krong Kampot, Kampot