ស្រីពៅ កាហ្វេថៃដូងក្រអូប

St.134, Sangkat Monourom, Khan 7 Makara, Phnom Penh