ហាងលក់គ្រឿងក្រអូបនិងធ្វើក្រចក​ ស្រីទូច

House № 169, Kaoh Norea village, Sangkat Nirouth, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh