អាហារដ្ឋាន តាលាងអន្ទង់អប់

St. 30, Veal village, Sangkat Kouk Chak, Krong Siem Reap, Siemreap