តាំង តាំង កាហ្វេដូងក្រអូប

House № 518, St. 271, Sansam Kosal Muoy village, Sangkat Boeng Tumpun 1, Khan Mean Chey, Phnom Penh