Test Coffee

St. 456, Phum 4, Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh