The Pop Tea Bar

House № 16, St. 29 , Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh