ហាងលក់បុកល្ហុងថៃ តិ វិសាល

Samaki Mean Chey village, Paoy Paet commune, Paoy Paet district, Banteay Meanchey