Topik Café Branch Chhouk Va 1

Sangkat Kouk Roka, Khan Praek Pnov, Phnom Penh