ទួត សីហា ទិញ លក់ និងបង់រំលស់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទ

House № 262, St. 274, Sangkat Olympic, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh