អាហារដ្ឋាន ត្រជាក់ចិត្ត 168

Srae Ta Meaeng village, Tumnob Thum commune, Ponhea Lueu district, Kandal Province