វឌ្ឍនា កាហ្វេ

House № 068, National Road 6A, Banteay Srei village, Dam Daek commune, Soutr Nikom district, Siemreap