វិចិត្រ ផ្គត់ផ្គង់ ប្រេងម៉ាស៊ីន TOTACHI និង TOTO

Sangkat Tuek Thla, Khan Saensokh, Phnom Penh