វីន វីន ស៊ុបភើម៉ាត 2500៛

Russian Federation Blvd., Sangkat Tuek Thla, Khan Saensokh, Phnom Penh