Y K H Coffee

House № 7, St. 99 , Sangkat Boeng Trabaek, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh