យ៉ាយ៉ា កាហ្វេដូងក្រអូប

Preah Monivong Blvd., Sangkat Tonle Basak, Khan Chamkar Mon, Phnom Penh