យូយូ កាហ្វេឆ្ងាញ់

Baliley 2 village, Paoy Paet commune, Paoy Paet district, Banteay Meanchey