អត្ថបទថ្មីៗ

View all

អត្រាប្ដូរប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD/KHR 4,024 4,044
THB/KHR 116.30 118.30
 Apr 26, 2017
call us
Top