អត្ថបទថ្មីៗ

View all

អត្រាប្ដូរប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD/KHR 4,058 4,078
THB/KHR 118.20 120.20
 May 29, 2017
call us
Top