អត្ថបទថ្មីៗ

View all

អត្រាប្ដូរប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD/KHR 3,993 4,009
THB/KHR 114.50 116.50
 Mar 25, 2017
call us
Top