អត្ថបទថ្មីៗ

View all

សេវាកម្ម

បញ្ញើសន្សំ
ព័ត៌មានលម្អីត សូមចុចទីនេះ

អត្រាប្ដូរប្រាក់

រូបិយប័ណ្ណ ទិញ លក់
USD/KHR 4,092 4,112
THB/KHR 122.00 124.00
 Jul 27, 2017

បណ្ដាញ​អេធីអឹម

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទីតាំងម៉ាស៊ីនអេធី​អឹម (ATM) ប្រាសាក់ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត សូមចុចទីនេះ

កម្មវិធី​សេវាធនាគារ​ចល័ត

ទាញ​យក​​កម្ម​វិធី​សេវា​​ធនាគារ​​ចល័ត​​​ប្រាសាក់​ :

app_store appstore_button_google

Top