ភាគទុនិក

នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ2016 ប្រាសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីរហូតដល់ចំនួន 440 ពាន់លានរៀល សមមូលនឹង 110 លានដុល្លារអាមេរិក ដែលបានមកពីការចូលរួម មូលនិធិវិនិយោគរបស់ភាគទុនិកចំនួន 5 រួមមានក្រុមហ៊ុន  BIO  ក្រុមហ៊ុន  Dragon Capital Group ក្រុមហ៊ុន Netherlands Development Finance Company ក្រុមហ៊ុន Lanka Orix Leasing និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់។

ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ភាគទុនិកមានដូចខាងក្រោម៖

Belgian Investment Company

Belgian Investment Company

ក្រុមហ៊ុន​វិនិយោគ​របស់​ប្រទេស​បែលហ្សិក​សម្រាប់​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍ (BIO) ជា​សមាជិក​មួយ​របស់​សមាគម​នៃគ្រឹះសា្ថន​ហិរញ្ញវត្ថុ​អភិវឌ្ឍន៍​អឺរ៉ុប។ BIO ចូល​រួម​ក្នុង​ដៃគូ​ហិរញ្ញប្បទាន អឺរ៉ុប/EFP ជា​ប្រតិបត្តិការ​សហហិរញ្ញប្បទានមួយ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ សមាជិក​ចំនួន 10 របស់ EDFI ក្នុង​គោលបំណង​ដើម្បី​សម្រួល​ដល់​ការ​ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន​ដល់​គម្រោង​នានា​របស់​វិស័យ​ឯកជន​នៅ​ក្នុង​បណ្តា​រដ្ឋ​នៃ​តំបន់​អាហ្រ្វិក ការីប៊ៀន និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ដោយសហការ​ជាមួយ​ធនាគារ​វិនិយោគ​អឺរ៉ុប។

Dragon Capital Group (DCG)

Dragon Capital Group (DCG)

ក្រុមហ៊ុន​ដ្រ្តាហ្គិនកាពីតាល់​គ្រុប (DCG) គឺ​ជា​ក្រុម​វិនិយោគ​ចម្រុះ​មួយ​ដោយ​ផ្តោត​សំខាន់​លើ​ទីផ្សារ​ហិរញ្ញវត្ថុ នៃប្រទេស​ដែល​កំពុង​ងើប​ឡើង​វិញ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី ជា​ពិសេស​ប្រទេស​វៀតណាម។ ក្រុមហ៊ុន​ត្រូវ​បាន​ស្គាល់​ថា​ជាក្រុមហ៊ុន​ដែល​ប្រកប​អាជីវកម្ម​លើ​ការ​គ្រប់គ្រង​ទ្រព្យ​សកម្ម​ការ​វិនិយោគ។

Lanka ORIX Leasing Company Plc

Lanka ORIX Leasing Company Plc

ក្រុមហ៊ុន​ភតិសន្យា​លង្កាអ័រិក (LOLC) បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ឆ្នាំ 1980 ជា​ក្រុមហ៊ុន​ភតិសន្យា​ដំបូង​គេ​បង្អស់​នៅប្រទេស​ស្រីលង្កា ដែល​ដឹក​នាំ​ដោយ​សាជីវកម្ម ORIX ប្រទេស​ជប៉ុន។ បច្ចុប្បន្ន​ក្រុមហ៊ុន​ប្រតិបត្តិការ​ផ្តោត​ទៅ​លើ​វិស័យ​ធំៗ​ចំនួន 8 គឺ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ កសិកម្ម ដំណាំ សំណង់ ថាមពល​កកើត​ឡើងវិញ ផ្នែក​ពាណិជ្ជកម្ម និងផលិតកម្ម។ ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ​ក៏​មាន​ប្រមាណ 106 ក្រុមហ៊ុន​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​គ្រប់គ្រង​របស់​ភតិសន្យាលង្កា ORIX ដែលជា​ក្រុមហ៊ុន​ដ៏​ធំ​មួយ​ដែល​ចូល​រួម​ចំណែក​ក្នុង​ការ​រីកចម្រើន​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​ស្រីលង្កា។

Netherlands Development Finance Company

Netherlands Development Finance Company

FMO គឺ​ជា​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​ហូឡង់​ដែល​វិនិយោគ​ក្នុង​វិស័យ​ឯកជន​នៅ​បណ្ដា​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍ​អស់​រយៈពេល​ជាង 45 ឆ្នាំ​ដោយ​មាន​បេសកកម្ម​ក្នុង​ការ​លើក​កម្ពស់​សហ​គ្រិនភាព​ឲ្យ​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ឡើង។ FMO បាន​វិនិយោគ​ក្នុង​វិស័យ​នានា រួម​មាន​វិស័យ​គ្រឹះស្ថាន​ហិរញ្ញវត្ថុ ថាមពល​និង​កសិពាណិជ្ជកម្ម ដែល FMO ជឿជាក់​ថា​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​របស់​ខ្លួន​មាន​ឥទ្ធិពល​ជា​វិជ្ជមាន​ក្នុង​រយៈពេល​វែង។ ជាមួយ​នឹង​ដៃគូ​ជា​ច្រើន FMO បាន​វិនិយោគ​ក្នុង​ផ្នែក​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផលិត​កម្ម​ដោយ​មាន​ផលប័ត្រ​វិនិយោគ​ចំនួន 8 ពាន់លានអឺរ៉ូ នៅ 85 ប្រទេស ដែល​អាច​ចាត់​ទុក​ថា FMO គឺ​ជា​ធនាគារ​ទ្វេភាគី​ធំ​មួយ​នៅ​លើ​ពិភពលោក។

ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់

ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់

ក្រុមហ៊ុន​បុគ្គលិក​ប្រាសាក់ (PSCo) ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្រោម​ច្បាប់ និង​បទប្បញ្ញត្តិ​ទូទៅ​របស់​ព្រះរាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា និង​មាន​គោលបំណង​ដើម្បី​វិនិយោគ​មូលនិធិ​ជាមួយ​គ្រឹះសា្ថន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រាសាក់ និងដើម្បី​គ្រប់គ្រង​ការវិនិយោគ​ឲ្យ​ស្រប​តាម​បទដ្ឋាន​វិជា្ជជីវៈ​និង​ក្រម​សីលធម៌​ខ្ពស់​ជាមួយ​នឹង​តមា្លភាព និង​អភិបាលកិច្ច​ល្អ។ ក្រុមហ៊ុនអាច​ចូលរួម​គ្រប់គ្រង​ទ្រព្យ​សកម្ម និង​ដើមទុន​ផ្សេងៗ ការ​វិនិយោគ និង​សកម្មភាព​ទិញ​លក់​ព្រមទាំង​សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ​ដែល​ពាក់​ព័ន្ធ​ដោយ​ផ្ទាល់ ឬ ដោយ​ប្រយោល​ទៅ​នឹង​គោល​បំណង​ខាងលើ ឬ គោលបំណង​ស្រដៀង​គា្ន និង សកម្មភាព ឬ សេវាកម្ម​ដែល​ជា​ចរិត​លក្ខណៈ​នៃ​ការអភិវឌ្ឍ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ក្រុមហ៊ុន។