ទស្សនវិស័យ

ធ្វើ​ឱ្យ​ជីវភាព​ប្រជាជន​នៅ​ជនបទ​ប្រសើរ​ឡើង​ដើម្បី​ចូល​រួម​ចំណែក​ដល់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាពតាម​រយៈ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ដែល​មាន​និរន្តរភាព​ហិរញ្ញវត្ថុ​។

បេសកកម្ម

ផ្តល់​សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ដល់​សហគមន៍​និង​សហគ្រាស​ខ្នាត​តូច​នៅ​ជនបទ​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព​។