ឱកាសការងារ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក គឺជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បី​ភាពរីក​ចម្រើន​របស់​អតិថិជន​ដែល​មាន​ដូចជា ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ទទួល ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ អេធីអឹម ទូរទាត់​វិក័យបត្រ ទិញ​កាត​ទូរស័ព្ទ សេវាធនាគារចល័ត ផ្ទេរប្រាក់ ប្តូរប្រាក់ ម៉ាសុីន​ឆូតកាត និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ទូទាំង ២៥ខេត្ត និងរាជធានីក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រាសាក់​ កំពុង​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ ដើម្បី​បំពេញ​តួនាទី​ដូចខាង​ក្រោម៖

Senior E-Banking Operation Support Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ July 31, 2022
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Risk Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ July 27, 2022
ទីតាំងការងារ៖ ខេត្តបាត់ដំបង និង ខេត្តប៉ៃលិន
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Manager of Information System Audit Unit

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ July 29, 2022
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

បេឡាធិការ (Teller)

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ July 7, 2022
ទីតាំងការងារ៖ ខេត្ត​​ព្រៃវែង
ចំនួនតម្រូវការ៖  2  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Senior Investor Relations Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ July 22, 2022
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Business Intelligence Management Officer (Reporting Development)

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ July 28, 2022
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Senior Business Intelligence Management Officer (Reporting Development)

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ July 28, 2022
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ