ឱកាសការងារ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ម.ក គឺជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដើម្បី​ភាពរីក​ចម្រើន​របស់​អតិថិជន​ដែល​មាន​ដូចជា ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ទទួល ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ អេធីអឹម ទូរទាត់​វិក័យបត្រ ទិញ​កាត​ទូរស័ព្ទ សេវាធនាគារចល័ត ផ្ទេរប្រាក់ ប្តូរប្រាក់ ម៉ាសុីន​ឆូតកាត និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ទូទាំង ២៥ខេត្ត និងរាជធានីក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា។

ប្រាសាក់​ កំពុង​ជ្រើស​រើស​បេក្ខជន​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ ដើម្បី​បំពេញ​តួនាទី​ដូចខាង​ក្រោម៖

Mobile Application Development Officer (Backend Developer)

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ October 28, 2021
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

មន្រ្តីរដ្ឋបាលកម្ចី (Loan Administration Officer)

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ October 22, 2021
ទីតាំងការងារ៖ ខេត្តក្រចេះ, ខេត្តកណ្ដាល, ខេត្តកំពង់​ចាម, ខេត្តមណ្ឌលគិរី, ខេត្តត្បូងឃ្មុំ, ខេត្តកោះកុង, ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ខេត្តបាត់ដំបង និង ខេត្តសៀមរាប
ចំនួនតម្រូវការ៖  13  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

មន្រ្តីប្រមូលបំណុលមិនដំណើរការ

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ October 27, 2021
ទីតាំងការងារ៖ ខេត្តកណ្ដាល, រាជធានីភ្នំពេញ, ខេត្តកំពត, ខេត្តកំពង់ស្ពឺ និង ខេត្តសៀមរាប
ចំនួនតម្រូវការ៖  8  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

HO Loan Administration Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ October 25, 2021
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  2  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Database Administration Officer

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ October 31, 2021
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ

Senior Mobile Application Development Officer (Backend Developer)

ថ្ងៃផុតកំណត់៖ October 28, 2021
ទីតាំងការងារ៖ រាជធានីភ្នំពេញ
ចំនួនតម្រូវការ៖  1  រូប
ដាក់ពាក្យឥឡូវនេះ