ស្នើសុំបម្រើការងារ

១. ព័ត៌មានបេក្ខជន

២. ទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍

៣. ប្រវត្តិសិក្សារអប់រំចុងក្រោយ

៤. បទពិសោធន៍ការងារចុងក្រោយ

ឆ្នាំ

៥. តួនាទី និងសាខាសុំបម្រើការងារ

មុខដំណែងកំពុងជ្រើសរើស

 • មន្រ្តីបម្រើសេវាអតិថិជន (Customer Service Officer)
 • បេឡាធិការ (Teller)
 • បេឡាធិការ (Teller)
 • មន្រ្តីបម្រើសេវាអតិថិជន (Customer Service Officer)
 • Senior Banking API & Development Officer
 • Network Administration Officer
 • Banking API & Development Officer
 • Core Banking Officer
 • Senior Core Banking Officer
 • Risk Officer
 • Senior IT Security Officer
 • Senior Banking Service Development Officer
 • System Administration Officer
 • Senior System Administration Officer
 • Regional Auditor
 • Manager of Information System Audit Unit
 • Manager of Deposit Support Unit
 • មន្ត្រីផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ
 • IT Security Officer
 • IT Officer
 • មន្រ្តីប្រមូលបំណុលមិនដំណើរការ(Bad Debt Recovery Officer)
 • Senior Network Administration Officer