ស្នើសុំបម្រើការងារ

១. ព័ត៌មានបេក្ខជន

២. ទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍

៣. ប្រវត្តិសិក្សារអប់រំចុងក្រោយ

៤. បទពិសោធន៍ការងារចុងក្រោយ

ឆ្នាំ

៥. តួនាទី និងសាខាសុំបម្រើការងារ

មុខតំណែងកំពុងជ្រើសរើស

  • Senior Core Banking Officer
  • ជាងភ្លើង (Electrician)
  • Senior Banking Services Officer
  • Merchant Support Officer
  • Merchant Specialist
  • Manager of Merchant Support Unit
  • បេឡាធិការ (Teller)
  • បេឡាធិការ (Teller)
  • បេឡាធិការ (Teller)
  • មន្រ្តីប្រមូលបំណុលមិនដំណើរការ(Bad Debt Recovery Officer)