ស្នើសុំបម្រើការងារ

១. ព័ត៌មានបេក្ខជន

២. ទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍

៣. ប្រវត្តិសិក្សារអប់រំចុងក្រោយ

៤. បទពិសោធន៍ការងារចុងក្រោយ

ឆ្នាំ

៥. តួនាទី និងសាខាសុំបម្រើការងារ

មុខដំណែងកំពុងជ្រើសរើស

  • បេឡាធិការ (Teller)
  • System Administration Officer
  • Procurement Construction Officer
  • មន្ត្រីផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ
  • Business Intelligence Management Officer (Reporting Development)
  • Senior Banking API & Development Officer
  • Senior Business Intelligence Management Officer (Reporting Development)
  • Banking API & Development Officer