ស្នើសុំបម្រើការងារ

១. ព័ត៌មានបេក្ខជន

២. ទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍

៣. ប្រវត្តិសិក្សារអប់រំចុងក្រោយ

៤. បទពិសោធន៍ការងារចុងក្រោយ

ឆ្នាំ

៥. តួនាទី និងសាខាសុំបម្រើការងារ

មុខតំណែងកំពុងជ្រើសរើស

 • Information System Auditor
 • Macro & Industry Analysis Officer
 • Statistical Risk Data Analysis Officer
 • Manager of Macro and Industry Analysis Unit
 • Senior Core Banking Officer
 • ជាងភ្លើង (Electrician)
 • Senior Banking Services Officer
 • Merchant Support Officer
 • Merchant Specialist
 • Manager of Merchant Support Unit
 • Database Administration Officer
 • មន្រ្តីប្រមូលបំណុលមិនដំណើរការ(Bad Debt Recovery Officer)