ស្នើសុំបម្រើការងារ

១. ព័ត៌មានបេក្ខជន

២. ទីលំនៅអចិន្រ្តៃយ៍

៣. ប្រវត្តិសិក្សារអប់រំចុងក្រោយ

៤. បទពិសោធន៍ការងារចុងក្រោយ

ឆ្នាំ

៥. តួនាទី និងសាខាសុំបម្រើការងារ


មិនអាចអានរួច មែនឬទេ? ចុចទីនេះ ដើម្បីបង្ហាញលេខថ្មី!

មុខដំណែងកំពុងជ្រើសរើស

 • Senior Investor Relations Officer
 • មន្រ្តីជំនួយការសេវាកម្ម (Service Assistant)
 • Business Intelligence Management Officer (Reporting Development)
 • Senior Business Intelligence Management Officer (Reporting Development)
 • បេឡាធិការ (Teller)
 • Senior Mobile Application Development Officer
 • Senior IT Security Officer
 • Regional Auditor
 • IT & E-Banking Helpdesk Officer
 • Senior E-Banking System Officer
 • អ្នកគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជន (Relationship Manager)
 • NPL Management Officer
 • CCTV Officer
 • Senior System Administration Officer
 • Manager of Information System Audit Unit
 • Application Development Officer-Frontend Developer
 • Application Development Officer-Backend Developer